Certificate de concediu medical

CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL ACORDATE VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI A BOLILOR PROFESIONALE

Asigurații beneficiază de o indemnizație pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale şi completat sau modificat, după caz, cu codurile de indemnizaţie corespunzătoare şi care constituie document justificativ de plată.

În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă, certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de direcțiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.

În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale.

La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă
Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

Indemnizațiile se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se recuperează de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.

DOCUMENTE NECESARE DECONTĂRII  INDEMNIZAȚIEI PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ

  • Cerere privind solicitarea drepturilor – Anexa 1
  • Centralizator privind certificatele de concediul medical aferente lunii ……2020 – Anexa 2
  • Adeverință privind câștigul brut realizat lunar – Anexa 3
  • Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical cod 02, 03, 04, 10.
  • Declarația  D112 + ANEXA 1.1, Anexa 1.2.Asigurat + recipisa de validare a D112 (CONFORM CU ORIGINALUL ) – DECLARAȚIA AFERENTĂ LUNII ÎN CARE SE PLĂTESC INDEMNIZAȚIILE;
  • DELEGAȚIE / ÎMPUTERNICIRE SALARIAT PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE
  • COPIE C.I. – SALARIAT DELEGAT