Întrebări frecvente

Cine beneficiază de majorarea pensiilor din ianuarie 2006?

Potrivit prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2006 valoarea punctului de pensie se majorează de la valoarea de 295,56 lei RON la valoarea de 323,10 lei RON, respectiv cu cca. 9,3%.
Având în vedere rezultatele procesului de recalculare desfășurat în cele 4 etape, pe parcursul anului 2005, respectiv faptul că nu toate pensiile au cunoscut o creștere a cuantumului, efectele aplicării noii valori a punctului de pensie asupra punctajului rezultat în urma recalculării sunt diferite.
Obișnuiți cu „tradiționala” indexare, aflând – încă de la sfârșitul anului trecut – de majorarea valorii punctului de pensie cu 9,3%, pensionarii așteptau, cu toții, o creștere corespunzătoare a pensiei.
Odată încasate pensiile pe luna ianuarie a.c. nelămuririle nu au întârziat să apară. Iată de ce, în spiritul transparenței și cu scopul unei bune informări a beneficiarilor sistemului, apelăm la sprijinul dumneavoastră nemijlocit, pentru a face cuvenitele precizări.
Asa cum deja se cunoaște, Legea nr. 19/2000 a introdus o nouă formulă de calcul a pensiei, bazată pe sistemul punctelor de pensie. S-a asigurat astfel legătura directă dintre cuantumul pensiei și contribuțiile achitate la sistemul de pensii pe întreaga perioadă activă a persoanei.
Întrucât întreaga filozofie pe care este structurat acum modul de calcul și de revalorizare a pensiilor este centrată pe conceptul de punctaj mediu anual, trebuia realizată transformarea în puncte a tuturor pensiilor stabilite potrivit legislației anterioare, astfel încât – pentru toate pensiile aflate în plata în sistemul public – să existe elementele necesare aplicării formulei prevăzute de lege, respectiv:

Cuantumul pensiei = punctajul mediu anual x valoarea punctului de pensie
Inechitățile dintre diferitele generații de pensionari nu au fost înlăturate în întregime prin algoritmul de recalculare aplicat în perioada 2002 – 2004, motiv pentru care s-a impus recalcularea tuturor pensiilor stabilite potrivit legislației anterioare, aplicându-se acestora aceleași principii și aceeași formulă prevazute de Legea nr. 19/2000. S-a realizat astfel o așezare pe baze echitabile a tuturor pensiilor existente în sistem.

· Ce s-a întâmplat în urma procesului de recalculare?
Punctajul mediu anual obținut în urma recalculării de fiecare pensionar, comparativ cu punctajul mediu anual aflat în plată anterior recalculării, a înregistrat, după caz, următoarea evoluție:
– a crescut;
– a rămas nemodificat;
– a scăzut.


· Care este principala cauză datorită căreia există punctaje mai mici?

Datorita măsurilor de protecție socială acordate cu începere din anul 1991, pentru unele pensii s-au înregistrat „creșteri artificiale” (să ne reamintim, spre exemplu, de ridicarea la nivelul pensiei minime, care era prevazută în multe din hotărârile de indexare, majorare sau recorelare aplicate în perioada 1991 – 2000).
De asemenea, perioade mici de stagiu de cotizare (vechime în muncă) și venituri profesionale mai mici decât salariul mediu pe economie conduc la punctaje medii anuale mai mici decât cele anterioare recalculării.
Cu toate acestea, pensiile nu au fost diminuate, deși pensionarului i s-a acordat un nou punctaj mediu anual diminuat, cu care figurează în baza de date a sistemului public de pensii.

· Care sunt însă efectele aplicării noii valori a punctului de pensie?
Noua valoare a punctului de pensie se aplică – potrivit formulei de calcul – la punctajul mediu anual recalculat, care poate fi mai mare, egal sau mai mic decât cel aflat în plată anterior. Efectele acestei operațiuni constau, după caz, în:
– creșterea cuantumului pensiei;
– menținerea aceluiași cuantum.
Datorita formulei de calcul, procentul de creștere – 9,3% – nu se regăsește însă integral în toate creșterile înregistrate.
Astfel se explică de ce unele persoane au primit în luna ianuarie pensii mai mari decât în decembrie, dar creșterea nu a reprezentat – procentual – 9,3%. Este cazul persoanelor al căror punctaj recalculat a fost diminuat nesemnificativ și care – în anul 2007 – vor resimți efectele aplicării integrale a valorii actualizate a punctului de pensie.
În alte situații, punctajul mediu anual recalculat a fost diminuat semnificativ. Prin majorarea acestui punctaj cu 9,3% se obține, în continuare, un cuantum al pensiei inferior celui aflat în plată. În acest caz, pensiile nu vor înregistra nici o creștere până când punctajele medii anuale, astfel majorate, înmulțite cu valoarea punctului de pensie va determina un cuantum egal sau mai mare decât cel aflat în plată.

· Care sunt drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive etnice, beneficiari ai Legii nr. 189/2000?

Cuantumul indemnizației
Beneficiarii Legii nr. 189/2000 au dreptul la o indemnizație lunară de 300.000 lei pentru fiecare an de detenție, de deportare sau de strămutare în alte localități.
Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor menționate mai sus beneficiază de o indemnizație lunară de 300.000 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Au dreptul la o indemnizație lunara de 150.000 lei pentru fiecare an persoanele care:
– au făcut parte din detașamentele de muncă forțată
– au fost supraviețuitoare a trenului morții;
Cuantumul indemnizațiilor acordate se indexează prin hotărâri de guvern.
În baza Hotărârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000, Casa Județeană de Pensii Brașov emite o decizie de pensionare prin care se stabilește cuantumul indemnizației cuvenite.
Drepturile se acordă cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Alte drepturi
în afara indemnizației, beneficiarii mai au următoarele drepturi:
a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
d) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la reședință de județ, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa călătorească pe calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.


· Care sunt drepturile de care beneficiază persoanele persoanele care au efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, beneficiare ale Legii nr. 309/2002 ?

Cuantumul indemnizației
Beneficiarii Legii nr. 309/2000 au dreptul la o indemnizație lunară, neimpozabilă, de 15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii.
Șotia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizație lunară egală cu 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului decedat, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Cuantumul indemnizațiilor acordate se indexează prin hotărâri de guvern.
În baza Hotărârii emise de comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 se emite o nouă decizie de pensionare prin care se stabilește cuantumul indemnizației cuvenite.
Drepturile se acordă cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Alte drepturi
În afara indemnizației, beneficiarii mai au următoarele drepturi:
a) asistență medicală și medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât și în timpul spitalizării;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio și televizor.


· Cine beneficiază de bilet de tratament gratuit?

Beneficiază gratuit de bilet de tratament următoarele categorii de persoane:
– asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum și pensionarii de invaliditate cărora li s-a stabilit de către serviciile de expertiză medicală programul individual de recuperare;
– persoanele cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri precum și persoanele cu drepturile stabilite în baza Legii nr. 189/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
– pensionarii IOVR cu drepturile stabilite în baza Legii nr. 49/1999 cu modificările și completările ulterioare;
– veteranii de război, în baza Legii nr. 44/1994 cu modificările și completările ulterioare;
– salariații care lucrează în locuri de muncă în condiții speciale prevazute de art. 20, lit. b din Legea nr. 19/2000 cu modificările si completările ulterioare, respectiv locurile de muncă din activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiații.

Persoanele deținătoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit O.U.G. nr. 102/1999 pentru protecția specială și integrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare.


· O persoană care are dreptul la bilet gratuit și are și calitatea de pensionar poate beneficia de două bilete de tratament anual, în baza ambelor calități?

Nu. Conform prevederilor punctului 3.16 din Normele în baza cărora se acordă bilete pentru tratamentul balnear al asiguraților, „în timpul unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera un singur bilet de tratament.”


· Cine beneficiază de ajutor de deces?

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singura persoană care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă.
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie, în sensul legii:
a) soțul;
b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârsta de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
c) părintii și bunicii oricăruia dintre soți.

· Care sunt categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu venituri din activități profesionale?
Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective:
a) copiii urmași orfani de ambii părinți, pe perioada școlarizării, până la vârsta de 16 ani sau dacă își continua studiile într-o forma de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani (ceilalți beneficiari ai pensiei de urmaș pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depășesc o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie);
b) nevăzătorii;
c) pensionarii pentru limita de vârstă.
d) pensionarii de invaliditate de gradul III.