Alte indemnizații prevăzute de legi speciale

INDEMNIZAȚII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE

Indemnizațiile și sporurile cuvenite veteranilor și văduvelor de război
– Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
Indemnizația cuvenită foștilor deținuți politici 
– Decret-lege nr. 118/1990
Indemnizația cuvenită persoanelor persecutate din motive etnice 
– Legea nr. 189/2000
Indemnizația cuvenită persoanelor care au efectuat stagiul militar în detașamente de muncă
– Legea nr. 309/2002
Indemnizația reparatorie cuvenită persoanelor care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 și urmașilor acestora
-Legea nr. 341/2004

Casa Județeană de Pensii Brașov acordă, în condițiile legii, și alte indemnizații reglementate prin legi speciale.

ACORDAREA DE INDEMNIZAȚII ȘI SPORURI INVALIZILOR, VETERANILOR ȘI VĂDUVELOR DE RĂZBOI

Beneficiari
· Veteran de război – persoana care a participat la primul sau al doilea război mondial în armata romana și s-a aflat într-una din situațiile prevazute în art. 1 și 2 din Legea nr. 44/1994 și care dovedește cu acte eliberate de Ministerul Apărării Naționale calitatea de veteran de război.
· Văduva de război – este soția supraviețuitoare a celui decedat pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contactate pe front sau în prizonierat.
· Soțul supraviețuitor al veteranului de război – este soțul care nu s-a recăsătorit după decesul veteranului de război;
· Invalid de război este veteranul de război care a suferit prin rânire sau accidentare în timpul sau din cauza războiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.
· Prizonier de război – este:

  • persoana capturată de inamic în cursul operațiunilor de război, indiferent dacă a fost combatant sau necombatant, precum și cea asimilată cu aceasta potrivit convențiilor internaționale la care România este parte;
  • persoana care, după încetarea ostilităților, la 23 august 1944, a fost dezarmată de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmată, a fost internata în lagăre de prizonieri;
  • elevul școlilor militare de ofițeri, subofițeri și maiștri militari, trimis la studii în Germania, precum și soldatul și cadrul aflați în această țară la specializare, considerați prizonieri de război de către autoritățile germane la 23 august 1944.

Drepturi: 
· Veteranii de război beneficiază de indemnizație și de sporul lunar, proporțional cu timpul cat au luptat în război și de rentă, în cazul în care au fost decorați;
· De aceleași drepturi beneficiază și văduvele de război care nu s-au recăsătorit, cu excepția sporului lunar;
· Văduva de război care are dreptul la pensia I.O.V.R. în conditiile legii primește, pe lângă aceasta pensie, și pensia de asigurări sociale;
· Soțul supraviețuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizația de veteran de război și din renta lunară precum și de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soțul decedat.
· Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit beneficiază de 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora înaintea decesului nu au fost decorați cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945”.

Stabilirea calității de veteran de război
Calitatea de veteran de război se stabilește de către Ministerul Apărării Naționale, pe baza datelor din livretul militar ori, în lipsa acestora, pe baza de acte oficiale eliberate de către organele stabilite de acest minister .
Invalizii de război, indiferent de gradul de invaliditate, își dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare și decizia de pensie respectivă.
Prizonierii de război își dovedesc calitatea prin datele înscrise în livretul militar, precum și în orice alt document emis de Ministerul Apărării Naționale ori de organul la care au fost reținuti.
În cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptățiți nu poseda livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistenței sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea de veteran de război se va determina de către comisiile de reconstituire, cu martori, în condițiile prevăzute de lege și de metodologia stabilită, în acest scop, de Ministerul Apărării Naționale.
Legitimația de veteran de război se eliberează persoanelor prevăzute mai sus de către Ministerul Apărării Naționale.
Legitimația de veteran de război se poate elibera celor îndreptățiți și de către Asociația Națională a Veteranilor de război sau de către alte asociații ale veteranilor de război constituite legal, fiecare pentru membrii sai. Aceasta va fi contrasemnată de împuterniciții Ministerului Apărării Naționale.

Rente 
Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de lupta, beneficiază de rente după cum urmează:
· Veteranii decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, beneficiază de o rentă lunară echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusă din solda de grad și solda de funcție la minim.
· Veteranii decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent.
· Veteranii decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglica de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar și Medalia Virtutea Ostășeasca beneficiază de o rentă lunară echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.
· Soțul supraviețuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din renta lunară;

„Crucea comemorativă”
Veteranii de război care nu sunt decorați cu ordine, medalii sau cruci de război , dar cărora le-a fost conferită Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.
Văduvele de veterani care nu s-au recăsătorit beneficiază de 50% din cuantumul rentei menționate.

Alte drepturi 
Veteranii de război și văduvele de război beneficiază și de următoarele drepturi:
a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii de război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii.
Veteranii de război nedecorați, precum și văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii și ofițerii călătoresc la clasa I, iar ceilalți veterani de război nedecorați și văduvele de război, la clasa a II-a.
Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere.
În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia le pot folosi și pentru însoțitori.
Însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași clasă ca și titularii drepturilor ai căror însoțitori sunt;
b) gratuități pe mijloacele de transport în comun în mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
c) prioritate la repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat;
d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpărarea de locuințe în condiții avantajoase;
e) scutirea de plata impozitelor și taxelor locale. Aceste scutiri se aplica și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum și a abonamentelor de radio și televiziune. Aceste scutiri se aplica în proporție de 50% și văduvelor supraviețuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice aprovizionării cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz – pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în funcție de evoluția preturilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociațiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizațiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziție în acest scop de la bugetul de stat;
h) asigurarea gratuit a 4 metri cubi de lemne de foc sau echivalent cărbuni pentru marii mutilați de război din mediul rural și urban care folosesc asemenea combustibil;
i) asigurarea de facilități la obținerea buteliilor de aragaz;
j) asistenta medicala gratuita în toate instituțiile medicale civile de stat sau militare și asigurarea de medicamente gratuite atat în tratamentele ambulatorii, cat și pe timpul spitalizarii;
k) bilete de tratament gratuite, în stațiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale și de Ministerul Sănătății și Familiei, în limita a minimum 4% din numarul total al veteranilor, vaduvelor de război și văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale, în limita plafonului de 3% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora și al vaduvelor de război, se suporta din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat și se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sanatatii și Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora și al vaduvelor de război, se suportă din Fondul de asigurari sociale de sănătate și se distribuie prin casele de asigurari de sănătate județene.
Din numărul total de bilete gratuite primite de asociațiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit;
l) obținerea gratuită de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. De aceleași drepturi beneficiază și veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a înrăutățit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;
m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbările Naționale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
n) acces gratuit la manifestările cultural-sportive organizate de unitățile Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne;
o) accesul la Cercul Militar Național, la cercurile militare de garnizoană, la casele de cultură, la căminele de garnizoană, la restaurantele și popotele aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, precum și la locurile de agrement ale acestora în aceleași condiții ca și cadrele active.

Acte necesare
Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război 
– Cerere pentru acordarea indemnizației de veteran de război;
– Act identitate original și copie;
– Adeverință eliberată de ANVR;
– Certificatul eliberat de U.M. 02405 Pitești (sau livret militar);
– Acte de stare civilă;
– Talon pensie;
Cererea împreună cu actele doveditoare se depune prin intermediul Filialei Brașov a Asociației Naționale a Veteranilor de război.

Pentru obținerea drepturilor cuvenite în calitate de văduvă de veteran de război 
– Cerere pentru acordarea indemnizației de văduvă de veteran de război
– dacă soțul avea calitatea de veteran de război la data decesului
– legitimația veteranului de război decedat
– talonul de pensie al veteranului (indemnizație)
– talonul de pensie al văduvei
– certificatul de deces al veteranului
– certificat de naștere
– certificat de căsătorie
– act de identitate
– declarație pe proprie răspundere a văduvei, ca nu s-a recăsătorit
Șotia urmașă se va adresa pentru întocmirea dosarului Filialei Brașov a Asociației Naționale a Veteranilor de război, str. Lungă nr. 1, Brașov.

 

ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE, DEPORTATE ÎN  STRĂINĂTATE ORI CONSTITUITE ÎN PRIZONIERI
Beneficiarii sunt persoanele care:
a) au executat o pedeapsă privativa de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitiva sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;
b) au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
c) au fost internate în spitale de psihiatrie;
d) au avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) au fost strămutate într-o altă localitate.
f) au fost deportate în străinătate după 23 august 1944;
g) au fost constituite în prizonieri de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de aceasta dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului;
h) persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participării la Revolta anticomunistă de la Brașov din 15 noiembrie 1987;
i) Soțul (soția) celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, strămutați, deportați în strainatate sau prizonieri, are dreptul la o indemnizație lunară, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. De asemenea, beneficiază de prevederile acestei legi și soția (soțul) celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada ca a conviețuit cu victima până la decesul acesteia.

Cuantumul indemnizației
· Au dreptul la o indemnizație lunară pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în strainatate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate persoanele care:
– au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești ramase definitivă sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;
– au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
– au fost strămutate într-o altă localitate.
· Au dreptul la o indemnizație lunară pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate, persoanele care au fost internate în spitale de psihiatrie și/sau au avut stabilit domiciliu obligatoriu;
Cuantumul indemnizațiilor acordate se indexează prin hotărâri de guvern.

Alte drepturi 
– Perioada în care o persoană s-a aflat într-una din situațiile prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118 / 1990 constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă în funcție de vechimea în muncă;
– Asistență medicală gratuită, medicamente gratuite în unitățile sanitare de stat;
– Transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun;
– Douăsprezece călătorii gratuite, la clasa I, cu trenul, în fiecare an;
– Un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;
– Scutire la plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
– Scutire la plata impozitelor și a taxelor locale;
– Prioritate la instalarea unui post telefonic precum și scutire de la plata taxei de abonament;
– Acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
– Drepturile se acordă cu luna următoare depunerii cererii și a actelor doveditoare.

Aceasta indemnizație se indexează prin hotărâre a Guvernului și se poate cumula cu orice tip de pensie.

Acte necesare 
· Cerere pentru acordarea drepturilor prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990;
· act de identitate;
· acte de stare civilă;
· talon de pensie și/sau alte indemnizații;
· documente oficiale din care să reiasă persecuția politică la care a fost supus.
Documentele se depun la AJPIS Brașov, str. Avram Iancu, nr. 54.
În baza Hotărârii emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului –lege nr. 118/1990, Casa Județeană de Pensii Brașov emite o decizie de pensionare prin care se stabilește cuantumul indemnizației cuvenite.

ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE DE DICTATURĂ INSTAURATA CU ÎNCEPERE DE LA 6 SEPTEMBRIE 1940 PÂNĂ LA 6 MARTIE 1945, DIN MOTIVE ETNICE. 
Beneficiari
· Persoana cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:
a) a fost deportata în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;
b) a fost privată de libertate în locuri de detenție sau lagăre de concentrare;
c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
d) a făcut parte din detașamentele de muncă forțată;
e) a fost supraviețuitoare a trenului morții;
f) este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive entice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
· Soțul supraviețuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevăzute mai sus, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea de o indemnizație lunară, în cuantum fix, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
· Copiii născuți în timpul călătoriei spre localitatea de refugiu sau concepuți înaintea strămutării și născuți după refugiere.

Dovedirea calitatii de beneficiar 
Dovedirea calității de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente:
– acte eliberate de Crucea Roșie Internațională;
– acte eliberate de lagărele de concentrare;
– livrete militare sau adeverințe eliberate de U.M. 02405 Pitești, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie;
– carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;
– carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev;
– adeverințe eliberate de Arhivele Naționale Romane sau de direcțiile județene ale acestora, ordine, dispoziții, etc.;
– buletine de evidență a populației, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;
– acte eliberate de primăria orașelor respective;
– certificate sau adeverințe de la autoritățile militare ori civile romanești;
– adeverințe eliberate de alte autorități din Transnistria;
– alte asemenea acte oficiale.
În lipsa documentelor oficiale, dovada persecuției din motive etnice se poate face prin declarație cu martori, autentificata prin notariat.

Acte necesare
– cerere;
– declarație pe propria răspundere ca nu a mai solicitat drepturile prevazute de Legea 189/2000;
– documente oficiale care dovedesc persecuția etnică – original și doua copii;
– buletin de identitate (carte de identitate) –original și două copii;
– certificat de naștere – original și două copii;
– certificat de căsătorie – original și două copii;
– cupon pensie;
– dosar plic.

În cazul soțului supraviețuitor: 
– cerere;
– declarație pe propria răspundere ca nu a mai solicitat drepturile prevăzute de Legea 189/2000;
– declarație pe propria răspundere ca nu s-a recăsătorit după moartea soțului;
– documente oficiale care dovedesc persecuția etnică – original și două copii sau Hotărârea comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2000;
– buletin de identitate (carte de identitate) –original și doua copii;
– certificat de naștere – original și două copii;
– certificat de căsătorie – original și două copii;
– certificat de deces (copie și original) ;
– cupon pensie;
– dosar plic.

Stabilirea drepturilor 
Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, se depun la Casa Județeană de Pensii Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 43A.
Programul cu publicul este:

  • LUNI – JOI:  8:00 – 14:00
  • VINERI:     8:00 – 12:00.

Cererile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotărâri de admitere sau respingere care se comunică solicitantului.
Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestație la Tribunalul Brașov în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.
Cuantumul indemnizațiilor acordate se indexează prin hotărâri de guvern.
În baza Hotărârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000, Casa Județeană de Pensii Brașov emite o decizie de pensionare prin care se stabilește cuantumul indemnizației cuvenite.
Drepturile se acordă cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Alte drepturi 
În afara indemnizației, beneficiarii mai au următoarele drepturi:
a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat și pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;
d) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la reședință de județ, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

 

ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT STAGIUL MILITAR ÎN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE A SERVICIULUI MUNCII ÎN PERIOADA 1950-1961
Categorii de beneficiari
· beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetățean român, care a efectuat stagiul militar în detașamentele de muncî din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
· Persoanele care s-au aflat în situația prevazuta la art. 1 au dreptul la o indemnizație lunară, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii.
· Soția celui decedat, din categoria celor prevazuți la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizație lunară egală cu 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului decedat, în conditiile dispozițiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Beneficiază de drepturi acordate prin Legea nr. 309/2002 și cetățenii români cu domiciliul în strainatate.

Dovedirea calității de beneficiar
Dovada încadrării în prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre următoarele acte:
a) livret militar, în original și în copie;
b) adeverință eliberată de centrele militare județene sau de U.M. 02405 Pitești, în original și în copie (dacă este cazul).

Acte necesare
– cerere;
– act de identitate (carte de identitate) – copie și original;
– livret militar, copie și original sau adeverință eliberată de centrele militare județene sau de U.M. 02405 Pitești, copie și original (dacă este cazul);
– certificat de naștere – copie și original;
– cupon pensie;
– dosar plic.
Soțul supraviețuitor depune:
– cerere;
– declarație pe proprie răspundere ca nu s-a recăsătorit după moartea soțului;
– act de identitate (carte de identitate) – copie și original;
– livret militar – copie și original sau adeverință eliberată de centrele militare județene sau de U.M. 02405 Pitești, copie și original (dacă este cazul) sau Hotărârea comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2000;
– certificat de naștere – copie și original;
– certificat de căsătorie – copie și original;
– certificat de deces – copie și original,
– cupon pensie.
Documentele se depun la Casa Județeană de Pensii Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 43A.

Programul cu publicul este:

  • LUNI – JOI: 8:00 – 14:00
  • VINERI: 8:00 – 12:00

Cererile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotărâri de admitere sau respingere care se comunică solicitantului.
Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestație la Tribunalul Brașov în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Cuantumul indemnizației 
Beneficiarii Legii nr. 309/2000 au dreptul la o indemnizație lunară. Soția celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizație lunară egala cu 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului decedat, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Cuantumul indemnizațiilor acordate se indexează prin hotărâri de guvern.
În baza Hotărârii emise de comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 se emite o nouă decizie de pensionare prin care se stabilește cuantumul indemnizației cuvenite.
Drepturile se acordă cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Alte drepturi 
În afara indemnizației, beneficiarii mai au următoarele drepturi:
a) asistență medicală și medicamente în mod gratuit, atat în tratamentul ambulatoriu, cat și în timpul spitalizarii;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio și televizor.

 

ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI REPARATORII ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI FATĂ DE EROII-MARTIRI ȘI LUPTĂTORII CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989
În conformitate cu Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 (actualizată la data de 13 iunie 2018)

Pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața şi în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
a) Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;
b) Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989:

1. Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au fost răniți prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forţele represive, prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţi ai acestora.
2. Luptător Reținut – atribuit celor care au fost puşi în detenţie preventivă, până în data de 22 decembrie 1989, de forţele de represiune, ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
3. Luptător cu Rol Determinant – atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului.
4. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989.
c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – calitate onorifică.

Titlurile instituite se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de atestare a titlului acordat de către Președintele României, prin decret prezidențial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile conferite de aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.
Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) din lege primesc o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) soţ supravieţuitor al eroului martir – un coeficient de 1,10;
b) părinte al eroului martir – un coeficient de 1,10;
c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).

Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din lege beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) 2,00 – pentru marii mutilați;
b) 1,75 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
c) 1,50 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
d) 1,25 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
e) 1,10 – pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate*).

Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din lege, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 3^2, beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din lege beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Acte necesare
a) cerere pentru acordarea dreptului prevăzut de lege;
b) copie de pe certificatul preschimbat sau de pe certificatul nou, după caz, eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;
c) copie de pe legitimația eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;
d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate, prin prezentarea originalului;
e) alte documente în cazurile expres prevăzute de H.G. nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare.
f) copie acte de stare civilă.

Este important de reținut că indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței fata de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989 au fost plafonate prin diferite acte normative.
Astfel, potrivit O.U.G. nr. 103/14.11.2013, la art. 14 se precizează faptul ca în anul 2014 se mențin în plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013, indemnizațiile prevazute de Legea recunoștinței fata de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989.
Conform prevederilor art. IV  din O.U.G. nr. 95/2014, în anul 2015 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014, indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată menționăm că, potrivit art. 12, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2015, pentru anul 2016 indemnizațiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.
Pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017 indemnizațiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2016, conform art. 11 din O.U.G. nr. 99/2016.
Potrivit art. 1, alin. 3 din O.U.G. nr. 9/2017 precizează faptul că “Prevederile art. 1, alin. 3-5, art. 2-4, art. 5 alin. 2-4 și art. 6-11 din O.U.G. nr. 99/2016, privind prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.”

Pentru anul 2018, O.U.G nr. 90/2017 la art.12, alin. 2 prevede că indemnizațiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2017.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 40 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018, în perioada 2019-2021, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.

Programul cu publicul este:

  • LUNI – JOI:  8:00 – 14:00
  • VINERI:     8:00 – 12:00