Activitatea de prevenire

ACTIVITATEA PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA ȘI A BOLILOR PROFESIONALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, Casa Județeană de Pensii Braşov, în calitate de asigurător , este abilitată de a acorda consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condițiilor de muncă. În acest sens, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346/2002, personalul tehnic al asigurătorului care desfăşoară activităţi de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii, acordă sprijin societăţiilor comerciale, în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţilor desfășurate .

În conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asigurătorului nu implică costuri pentru societate şi nu implică răspunderea juridică şi financiară a Casei Județene de Pensii Braşov.

Rezultatele analizei în domeniul prevenirii au un caracter confidențial şi pot fi utilizate în funcţie de priorităţile societăţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale, din cadrul CJP Braşov, desfăşoară activitatea de prevenire, în funcţie de priorităţile specifice structurii economice şi administrative a judeţului Braşov.

Activitatea de consiliere în domeniul prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale se desfăşoară la sediul / punctele de lucru ale angajatorilor,parcurgând următoarele etape:

1. Programarea și pregătirea vizitelor la angajatori, cuprinde:

1.1. Contactarea angajatorilor prin adresă scrisă, prin care se solicită acordul în scris al acestora şi programarea vizitelor, în scopul derulării activităților de consiliere în vederea prevenirii;

1.2. Efectuarea vizitei pentru informarea angajatorilor asupra funcționarii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum și stabilirea de comun acord cu angajatorul a unui program de vizite, în scopul consilierii în domeniul prevenirii accidentelor de munca și bolilor profesionale;

1.3. Derularea activității de prevenire la angajatori:

  • prezentarea de către angajator (reprezentant desemnat) a activității de producţie, a fluxului tehnologic al activității principale si al activităţilor complementare.
  • parcurgerea fluxului tehnologic și identificarea posturilor de lucru care au înregistrat accidente de muncă și boli profesionale sau care prezintă risc ridicat de producere a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.
  • analiza posturilor de lucru respective și identificarea riscurilor care au produs sau pot produce accidente de muncă și boli profesionale

2. Întocmirea raportului către angajator, cuprinde:

2.1. Analiza din punct de vedere tehnic și organizațional al fluxului de producţie ținând cont de modul de aplicare al legislației privind SSM.

2.2. Analiza riscurilor identificate la fiecare post de lucru, pe cele 4 componente ale sistemului de muncă (executant, mijloace de producție, sarcină de muncă, mediul de muncă).

2.3. Întocmirea tablourilor de prevenire pentru fiecare post de lucru analizat.

3. Prezentarea raportului către angajator, cuprinde

3.1. Evaluarea eficacității măsurilor de prevenire şi de securitate existente;

3.2. Prezentarea măsurilor de prevenire recomandate;

3.3. Consilierea angajatorului privind importanța implementării măsurilor de prevenire;

3.4. Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru după înregistrarea acestuia la angajator;

3.5. Urmărirea implementării masurilor recomandate la vizitele anterioare;