Comunicarea evenimentelor

COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR


C.J.P. Braşov, în calitate de asigurător, are atribuții specifice de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 346/2002, modificata si completata.

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 346/2002, modificată și completată și a Ordinului nr. 450/2006, angajatorii au obligaţia de a comunica și asigurătorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraților. Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoștință despre accident.

Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social.

În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2002 și art. 84 din Ordinul nr. 50/2006, coroborate cu art. 27 si art. 32 din Legea nr. 319/2006 și cu art. 132 și art. 140, din H.G. 1425/2006, angajatorii au obligaţia sa comunice evenimentul la asigurător și să depună următoarele documente:

1. Procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă, în original.

2. F.LA.M-ul avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în original.

3. Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisă de inspectoratul teritorial de muncă, în original sau copie conform cu originalul.

Pentru înregistrarea evenimentului în baza de date, precum și pentru plata drepturilor de asigurare și a serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de muncă, angajatorii vor depune la C.J.P. Braşov si următoarele documente:

  • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, în copie conform cu originalul.
  • Contractul individual de munca al victimei, în copie conform cu originalul .
  • BI / CI al accidentatului, în copie conform cu originalul.
  • Certificatele medicale, cu cod de indemnizație 02 sau 03 în original, completate de angajator, pentru a fi vizate de CJP Braşov ( dacă angajatorii au sediul social în jud. Braşov).

Angajatorii care au sediul social pe raza altor județe, vor depune certificatele medicale, pentru a fi vizate, la casele teritoriale de pensii din județul respectiv.

Precizam că în conformitate cu prevederile din legea nr. 346/2002, modificată și completată, art. 14 alin. 1 ,,În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe baza de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, costul prestațiilor și al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege și efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe baza de contract individual de asigurare.”

Dovada plății contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se face cu Certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care va fi prezentat în original.

DOSARUL cu documentele sus menționate, însoțit de o adresă de înaintare, va fi prezentat, la C.J.P. Brașov la Compartimentul Accidente de Muncă și Boli Profesionale.

Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces verbal de cercetare a incidentului periculos.

Declararea bolilor profesionale, se face prin completarea fișei BP2 de către Autoritatea de sănătate publică în a cărei rază se află sediul angajatorului.