Pensii internaționale

FORMULARE

1. Certificat de viață RO DE
2. Certificat de viață RO EN
3. Certificat de viață RO FR
4. Certificat de viață RO HU
5. Declarație obligatorie pe propria răspundere pentru pensia de bătrânețe și invaliditate
6. Declarație obligatorie pe propria răspundere pentru pensia de urmaș
7. Declarație transfer drepturi în străinătate
8. E 207 – Certificat privind cariera de asigurat
9. RO 202 – Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrânețe
10. RO 203 – Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaș
11. RO 204 – Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate

 

Broșura – Documentul portabil A1
Ghidul lucrătorilor români în Norvegia – informații utile

LEGISLAȚIE APLICABILA

Începând cu data de 01.01.2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, și anume Regulamentul (CEE) nr. 1408 / 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunității și Regulamentul nr.574/1972 care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

Începând cu 01.05.2010 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată și completată prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 și Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicata în M.O. nr. 140/2000, cu modificările ulterioare.

PE CINE VIZEAZĂ?

Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, după cum urmează:

Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franța; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; România; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechtenstein; Elveția

 

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrânețe (limita de vârstă, anticipată, anticipată parțială), de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusa fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectiva a fost supusă.

Cererile se depun la instituția de la locul de reședință astfel:

– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la instituția din statul respectiv;

– dacă solicitantul are domiciliul stabil în județul Brașov, cererea se depune după caz la Casa Județeană de Pensii Brașov sau la Casa Locală de Pensii Făgăraș.

 

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de bătrânețe (limita de vârstă, anticipată, anticipată parțială)

 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E 207;
 • declarația obligatorie pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate Românesc – dacă dețin dublă cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverință privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

 • denumirea unității
 • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată,
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat;
 • adeverințele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea
 • adeverință privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

După data intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008, angajatorii sau deținătorii de arhive întocmesc și eliberează adeverințe conform modelului prevăzut în anexa la ordin, numai în baza documentelor verificabile, aflate în evidențele acestora. Adeverințele se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute, respectându-se prevederile art. 160 alin. 7 din Legea nr. 19/2000, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.

Adeverințele întocmite și eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008 se utilizează la stabilirea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate, chiar dacă nu sunt în conformitate cu modelul din anexa la ordin.

În situația persoanelor în ale caror carnete de muncă există înregistrări ale activităților desfășurate în grupa I sau a II-a de muncă, dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond, înlăturarea acestora se poate face numai în baza adeverințelor întocmite și eliberate în conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr. 590/2008.

ATENȚIE: Conform Legii nr. 118/2010 pe perioada cuprinsă între 03 iulie 2010 și 31 decembrie 2010, inclusiv, se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000, referitoare la înscrierea la pensie anticipată și pensie anticipată parțială.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate

 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente și rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declarația obligatorie pe propria răspundere;
 • copie dupa actul de identitate Românesc – dacă dețin dublă cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverință privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

 • denumirea unității
 • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată,
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat;
 • adeverințele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

După data intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008, angajatorii sau deținătorii de arhive întocmesc și eliberează adeverințe conform modelului prevăzut în anexa la ordin, numai în baza documentelor verificabile, aflate în evidențele acestora. Adeverințele se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute, respectându-se prevederile art. 160 alin. 7 din Legea nr. 19/2000, așa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.

Adeverințele întocmite și eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008 se utilizează la stabilirea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate, chiar dacă nu sunt în conformitate cu modelul din anexa la ordin.

În situația persoanelor în ale căror carnete de muncă există înregistrări ale activităților desfășurate în grupa I sau a II-a de muncă, dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de formă sau fond, înlăturarea acestora se poate face numai în baza adeverințelor întocmite și eliberate în conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr. 590/2008.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declarația obligatorie pe propria răspundere urmaș;
 • adeverință de studii (elev sau student);
 • copie după actul de identitate Românesc – dacă dețin dublă cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat;

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de bătrânețe (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială)

 • formularul de cerere E 202
 • formularul E 207
 • documentație disponibilă care poate fi utilizată de instituțiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestație
 • copieact de identitate
 • un dosar și un plic ce conține adresa solicitantului, timbrat la valoarea de 2.40 lei
 • carnetul de muncă (original şi copie) ;
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate ;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diplomă de studii (original şi copie) sau adeverință din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
  pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul membru;
 • adeverință privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
  • denumirea unității
  • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă
  • funcția, meseria sau specialitatea exercitată
  • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată,
  • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat;
  • adeverințele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea
 • adeverință privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

După data intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008,  angajatorii sau deținătorii de arhive întocmesc și eliberează adeverințe conform modelului prevăzut în anexa la ordin, numai în baza documentelor verificabile, aflate în evidențele acestora. Adeverințele se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute, respectându-se prevederile art. 160 alin. 7 din Legea nr. 19/2000, așa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.

Adeverințele întocmite și eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008 se utilizează la stabilirea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate, chiar dacă nu sunt în conformitate cu modelul din anexa la ordin.

În situația persoanelor în ale căror carnete de muncă există înregistrări ale activităților desfășurate în grupa I sau a II-a de muncă, dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de formă sau fond, înlăturarea acestora se poate face numai în baza adeverințelor întocmite și eliberate în conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr. 590/2008.

ATENȚIE: Conform Legii nr. 118/2010 pe perioada cuprinsă între 03 iulie 2010 și 31 decembrie 2010, inclusiv, se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2000, referitoare la înscrierea la pensie anticipată și pensie anticipată parțială.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate

 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documentație disponibilă care poate fi utilizată de instituțiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestație
 • copie act de identitate;
 • un dosar și un plic ce conține adresa solicitantului, timbrat la valoarea de 2.40 lei
 • decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, emisă de un expert al asigurărilor sociale;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverință privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

  • denumirea unității
  • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă
  • funcția, meseria sau specialitatea exercitată
  • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată,
  • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat;
  • adeverințele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea
 • adeverință privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

După data intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008, angajatorii sau deținătorii de arhive întocmesc și eliberează adeverințe conform modelului prevăzut în anexa la ordin, numai în baza documentelor verificabile, aflate în evidentele acestora. Adeverințele se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute, respectându-se prevederile art. 160 alin. 7 din Legea nr. 19/2000, așa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.

Adeverințele întocmite și eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului nr. 590/2008 se utilizează la stabilirea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate, chiar dacă nu sunt în conformitate cu modelul din anexa la ordin.

În situația persoanelor în ale căror carnete de muncă există înregistrări ale activităților desfășurate în grupa I sau a II-a de muncă, dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond, înlăturarea acestora se poate face numai în baza adeverințelor întocmite și eliberate în conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr. 590/2008.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș: 

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • documentație disponibilă care poate fi utilizata de instituțiile competențe din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestație
 • declarația obligatorie pe propria răspundere urmaș;
 • adeverință de studii (elev sau student);
 • copie act de identitate;
 • un dosar și un plic ce conține adresa solicitantului, timbrat la valoarea de 2.40 lei
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate, sau adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat;

 

RECALCULAREA PENSIEI NAȚIONALE  

Persoanele care au desfășurat, respective desfășoară activități profesionale în alte state membre pe perioada în care beneficiază de drepturi de pensie națională din sistemul public de pensii din România pot solicita revizuirea acestora, prin luare în considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislației altui stat membru.

Documente necesare

 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E207;
 • cupon de pensie;
 • documentație disponibilă care poate fi utilizată de instituțiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestație
 • actul din care rezultă numărul personal de identificare.

 

CALCULUL DREPTURILOR DE PENSIE

Conform art. 46 din Regulamentul 1408/71, casa teritorială de pensii calculează două pensii (dublu calcul) :

 • o pensie națională – prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat în România;
 • o pensie comunitară – luând în considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în toate statele membre.

După efectuarea dublului calcul (cel al pensiei naționale și cel al pensiei comunitare) se compară cele doua pensii și se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos.


Pensia națională
se calculează potrivit prevederilor legislației române în vigoare, valorificându-se exclusiv stagiul de cotizare realizat în România. (vezi capitolul stabiliri pensii).

La stabilirea pensiei comunitare se aplică regulile de totalizare, fiind luate în considerare perioadele de asigurare realizate în toate statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, respectiv:

   • stagiul de cotizare realizat în România, pe baza documentelor prevazute de legislația romana în vigoare;
   • perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în celelalte state membre, pe baza formularului E 205 comunicate de instituțiile competente din celelalte state membre.

Stabilirea pensiei comunitare se realizează în doua etape:

 • se calculează pensia teoretică, prin luarea în considerare a totalului perioadelor de asigurare, prin aplicarea formulei naționale de calcul;
 • se calculează pensia efectivă (proratizată, proporționalizată) aferenta perioadelor de asigurare realizate în România.

Pensia teoretică se stabilește utilizându-se formula de calcul consacrat de prevederile

Legii nr. 19/2000, ținând cont de totalul perioadelor de asigurare (stagiul de cotizare realizat în România și perioadele de asigurare realizate în celelalte state membre).

Pensia efectivă, aferentă stagiului de cotizare realizat în România, se obține prin

inmulțirea pensiei teoretice cu raportul dintre stagiul de cotizare realizat în România și perioadele de asigurare realizate în toate statele membre.

După efectuarea calculului pensiei naționale și cel al pensiei comunitare, se compară cele două pensii și se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos.

Dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile de acordare a unei categorii de pensii utilizându-se exclusiv stagiul de cotizare din România, nu se mai efectuează un dublu calcul, ci se determină numai pensia comunitară.


Majorarea pensiei comunitare prin luarea în considerare a perioadelor de asigurare voluntară care nu au fost valorificate din cauza suprapunerii cu perioade de asigurare obligatorie

– conform prevederilor art. 15 alin 1 lit b) din Regulamentul 574/72, în cazul în care o perioadă de asigurare obligatorie se suprapune cu o perioadă de asigurare voluntară sau facultativă, se valorifică numai perioada de asigurare realizată în baza asigurării obligatorii.

– pentru perioadele de asigurare voluntară realizate în România, în baza unui contract de asigurare, care se suprapun cu o perioadă de asigurare obligatorie realizată în alt stat membru, se calculează punctajul mediu anual conform legislației române, punctaj care este adiționat punctajului mediu anual aferent pensiei comunitare.