Plata pensiilor

 • Încetarea plății pensiilor
  Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care:
  • pensionarul a decedat
  • pensionarul nu mai îndeplinește conditiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
  • pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaș și-au redobândit capacitatea de muncă conform legii;
  • au expirat 12 luni de la data neprezentații, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală obligatorie respectiv la convocarea pentru expertizare prevazută la art. 80 din Legea nr. 263/2010;
  • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate și pensionarul de urmaș nu a mai urmat programele recuperatorii;
  • copilul urmaș a împlinit vârsta de 26 ani cu excepția situației în care este încadrat într-un grad de invaliditate;
  • pensionarul urmaș a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului
 • Suspendarea plății pensiilor
  Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:
   • pensionarul își stabilește domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România are convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede ca pensia se plătește de către celalalt stat
   • beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțială se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. 1 pct. I, II sau IV din Legea 263/2010, cu excepția persoanelor care exercită funcția de consilier local sau consilier județean;
   • beneficiarul unei pensii de invaliditate sau de urmaș nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie
   • pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
   • beneficiarul unei pensii de invaliditate gr. I și II se regăsește în una din situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV;
   • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin (1) pct. I sau II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv
   • pensionarul urmaș, a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor;
   • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin (5).
   • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș s-a recăsătorit;
   • soțul supraviețuitor, optează pentru o altă pensie dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
   • pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege referitoare la cumulul pensiei cu salariul;

Suspendarea plății pensiei sau a indemnizației de însoțitor se poate efectua și la cererea pensionarului, începând cu luna următoare înregistratorii cererii.

 • Reluarea în plată a pensiilor
  Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care a încetat cauza suspendării, dacă cererea a fost depusa în termen de 30 zile de la data încetării cauzei suspendării.
  În situația în care cererea de reluare în plată a fost depusă după expirarea termenului de 30 zile, plata se face începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.
  Reluarea în plată a pensiei de urmaș suspendate ca urmare a faptului ca la împlinirea vârstei de 16 ani nu a făcut dovada continuării studiilor, reluarea la plată se face de la data începerii anului școlar.


IMPORTANT

Pensionarii sistemului public de pensii au obligația să comunice casei teritoriale de pensii, în evidentele căreia se află, orice modificare în situația proprie, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

Pensia se plătește personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul urmaș sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

PROCURA este valabilă 18 luni.

Procura care nu este emisa în limba română și după caz, apostilată, va fi tradusă și legalizată.

 

CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL

Cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională

Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie:

 • copiii urmași, pe perioada școlarizării, până la vârstele de 16 sau 26 de ani după caz;
 • nevăzătorii;
 • pensionarii pentru limita de vârstă.
 • pensionarii de invaliditate de gradul III, cu condiția ca veniturile obținute sa fie dintr-o activitate profesională corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă (a se vedea și art. 69)
 • beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale care exercita funcția de consilier local sau consilier județean,
 • pensionarii de invaliditate care exercită funcția de consilier local sau consilier județean.
 • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, dacă veniturile nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin (5).