Exportul prestațiilor în străinătate

CINE POATE BENEFICIA DE EXPORTUL PRESTAŢIILOR?

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunţarea la clauzele de reşedinţă (şedere obişnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European (SEE). Potrivit legislaţiei comunitare în vigoare, persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE/SEE decât România.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE şi nici nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plăţii drepturilor cuvenite din sistemul public şi pe teritoriul statelor extracomunitare.

Au dreptul la transferul drepturilor de pensie beneficiarii sistemului public de pensii din România care au:

 1. locul de şedere obişnuită pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, al Turciei şi al Macedoniei
 2. domiciliul pe teritoriul altui stat decât cele menţionate la punctul 1, state semnatare a Convenției de la Haga.

 

PROCEDURA DE PLATĂ

În cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate care vor opta pentru exportul prestaţiilor pe teritoriul statului de şedere obişnuită (pentru statele membre UE/SEE, Turcia şi Macedonia), respectiv de domiciliu (pentru celelalte state), va fi utilizată o procedură de transfer bancar, plăţile urmând a fi făcute în EUR, GBP sau USD, în funcţie de opţiunea persoanelor interesate.

Dacă beneficiarii nu îşi exprimă opţiunea pentru una dintre cele trei valute, plata se va asigura în:

 • EUR, pentru beneficiarii stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul Marii Britanii, în cazul cărora plăţile se vor face în GBP), respectiv în
 • USD, pentru beneficiarii aflaţi în spaţiul extracomunitar (SUA, Canada, Australia etc) sau pe teritoriul statelor cu care România aplică o convenţie sau un acord de securitate socială care prevede exportul prestaţiilor (Turcia, Macedonia).

Procedura de export al pensiilor presupune următoarele:

 • Deschiderea, de către beneficiar, a unui cont la banca agreată de acesta , de pe teritoriul statului de şedere obişnuită, respectiv de domiciliu, după caz;
  • Este important de ştiut că, în vederea efectuării exportului prestaţiilor, nu este necesară deschiderea contului la o bancă aparţinând Grupului Citi, dar această opţiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse.
 • Comunicarea, de către beneficiar, a detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea şi adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensii).
  • În funcţie de situaţia în care se regăseşte persoana, această comunicare poate fi:
   • Asigurată prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă , în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul unui stat membru UE/SEE, pe teritoriul Turciei sau Macedoniei.
   • Directă , cererile şi documentele necesare urmând a fi depuse sau transmise casei teritoriale de pensii care plăteşte prestaţiile, în cazul beneficiarilor domiciliaţi pe teritoriul altor state.


CONFIRMAREA DETALIILOR BANCARE

În vederea achitării drepturilor prin transfer bancar, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii, după cum urmează:

 • În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, pe teritoriul Turciei sau Macedoniei, detaliile bancare pot fi comunicate în cadrul formularelor europene de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de şedere obişnuită.
 • În cazul tuturor beneficiarilor stabiliţi în străinătate, detaliile bancare pot fi comunicate:
  • din iniţiativa persoanelor interesate , prin depunerea sau transmiterea, de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii, a declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Anexa nr.1)
   • declaraţia poate fi transmisă şi prin poştă sau pe e-mail, scanată, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.
   • declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii trebuie însoţită de:
    • un document care confirmă detaliile bancare şi de
    • o copie a actului de identitate a titularului care atestă domiciliul său actual/ locul de şedere obişnuită
  • din iniţiativa casei teritoriale de pensii, prin transmiterea, de către casa teritorială de pensii, a unui exemplar al certificatului de viaţă (Anexa nr. 2), beneficiarul drepturilor căruia i se trimite un asemenea certificat având obligaţia de a-l restitui casei de pensii, în termenul indicat de respectiva instituţie.
   • Certificatul de viaţă se completează după cum urmează:
    • Partea A de către casa teritorială de pensii
    • Partea B de către beneficiarul sistemului public
    • Partea C de către o autoritate legală de pe teritoriul statului de şedere obişnuită, respectiv domiciliu, după caz.
   • Certificatul de viaţă va fi transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională.
   • Termenul indicat de casa teritorială de pensii pentru transmiterea certificatului de viaţă semnat şi ştampilat trebuie respectat cu stricteţe de către beneficiari, în caz contrar drepturile de pensie cuvenite acestora din sistemul public de pensii nefiind puse în plată, în cazul noilor beneficiari, respectiv fiind suspendate, în cazul beneficiarilor aflaţi în plată.
 • Confirmarea detaliilor bancare şi/sau adresei de reşedinţă, respectiv de domiciliu: beneficiarii nerezidenţi au obligaţia de a confirma detaliile bancare şi/sau adresa de şedere permanentă, respectiv de domiciliu, ori de câte ori vor interveni modificări ale informaţiilor respective.
 • IMPORTANT!
  • DACĂ LA DOSARUL DVS. DE PENSIE NU SE AFLĂ DETALIILE BANCARE SAU ACESTEA AU FOST COMUNICATE CU MAI MULT DE 6 LUNI ÎN URMĂ, ESTE NECESAR SĂ COMUNICAȚI CASEI TERITORIALE DE PENSII ÎN EVIDENȚA CĂREIA SE AFLĂ DOSARUL DVS. DETALIILE BANCARE ACTUALE, CONFORM MODALITĂŢILOR DESCRISE MAI SUS.

La secțiunea ,,Formulare” a site-lui nostru puteți descărca tipizatul ce trebuie completat în vederea transferului în străinătate a drepturilor cuvenite în sistemul public de pensii.