Plată pensie

PLATA PENSIEI

1. PLATA SUMELOR RĂMASE NEÎNCASATE DE CĂTRE PENSIONARUL DECEDAT

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se plătesc:
a) soțului supravieţuitor;
b) copiilor;
c) părinților;
d) în lipsa acestora, moștenitorilor în condiţiile dreptului comun.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:
–  cerere (anexa nr. 9)
–  certificatul de deces, în original şi în copie;
–  actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
certificatul de moștenitor (original şi copie);
–  copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar sa fiți contactat.

 

2. REORDONANȚAREA DREPTURILOR DE PENSIE NEÎNCASATE
În situația în care pensionarul nu a ridicat drepturile de pensie transmise prin mandat poștal, nefiind găsit de către factorul poștal la domiciliu, sau în situația închiderii contului bancar, acesta poate solicita reordonanțarea drepturilor de pensie.
Documentele necesare sunt:
cerere de reordonanțare
– copie carte de identitate
– copie decizie / cupon de pensie
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar sa fiți contactat.

 

3.  TALONUL DE PLATA A PENSIEI PRIN MANDAT POȘTAL
În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor băneşti la domiciliu sau, după caz, la reşedinţă, Compania Națională Poșta Română S.A. remite lunar acestora drepturile băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP.
În cazul în care talonul de plată a pensiei a fost returnat Casei Județene de Pensii Brașov, pensionarul nefiind găsit la domiciliul de către factorul poștal, acesta nu se restituie pensionarului.
În acest sens, pensionarul va putea solicita o adeverință cu veniturile din pensie care să țină loc de talon de plată a pensiei.
Documentele necesare pentru eliberarea adeverinței sunt:
cerere prin care se solicita eliberarea unei adeverințe care să ateste calitatea de pensionar și venitul din pensie
copie carte de identitate
copie decizie de pensie / talon de pensie mai vechi

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

 

4. PLATA PENSIEI ÎN CONT BANCAR
Pentru plata pensiei în cont bancar deschis la o unitate bancară pe teritoriul României cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat convenție, pensionarul va parcurge următoarea procedură:
Se prezintă la o unitate bancară cu decizia de pensionare emisă de Casa Județeană de Pensii Brașov și carte de identitate și solicită virarea pensiei în cont de pensie.
Banca va transmite toate datele necesare plății pensiei în cont, fără a fi necesar ca pensionarul sa se mai deplaseze la Casa Județeană de Pensii Brașov.
Plata pensiei în cont se va efectua în maxim 2-3 luni de la prezentarea la unitatea bancară, interval în care pensia va fi transmisa în continuare prin mandat poștal.
În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor de pensie în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa acestora, cu serviciul de corespondență standard (poștal).

În situația în care documentul de informare (talonul de pensie) nu a parvenit destinatarului, pensionarul va putea solicita o adeverință cu veniturile din pensie care să țină loc de talon de plata a pensiei.
Documentele necesare pentru eliberarea adeverinței sunt:
cerere prin care se solicita eliberarea unei adeverințe care să ateste calitatea de pensionar și venitul din pensie
copie carte de identitate
copie decizie de pensie / talon de pensie mai vechi

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

 

5. PLATA PENSIEI LA O ALTĂ ADRESĂ
În cazul în care pensionarul și-a schimbat adresa la care se face plata pensiei, acesta va putea solicita plata la noua adresă, sens în care va depune la Casa Județeană de Pensii Brașov, următoarele documente:
cerere tip
– cupon de pensie – copie
– carte de identitate, în care este menționată noua adresă.
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

 

6. PLATA PENSIEI PRIN MANDATAR
Procura specială se emite potrivit reglementărilor legale în materie.
Procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz, apostila vor fi traduse şi legalizate.
Procura specială este valabilă 18 luni.

ORDINUL nr. 214 din 7 iunie 2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii prevede ca procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetățenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menționat;
b) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menționat;
c) obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie / legitimației de transport, etc.;
d) precizarea că mandatarul are toate obligațiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plătește pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidențele căreia se află.
e) Procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de la data autentificării.

Pentru desemnarea mandatarului trebuie depuse următoarele documente:
cerere desemnare mandatar
– copie cupon de pensie / indemnizație;
– procură specială;
– copie act identitate titular;
– copie act de identitate mandatar;
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

 

7. PUNEREA ÎN PLATA A PENSIEI ANTICIPATE / ANTICIPATE PARȚIALE
Pentru punerea în plată a deciziei de acordare a pensiei anticipate / anticipate parțiale trebuie depuse următoarele documente:
– cerere de punere în plată
– adeverință / decizie desfacere a contractului individual de muncă
– copie carte de identitate
– copie decizie de pensie
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

 

8. Plata pensiei în cazul copiilor urmași

Copiii care au împlinit vârstă de 16 ani trebuie să prezinte adeverința în original emisă de către unitate de învățământ și copie carte de identitate.
Ulterior împlinirii acestei vârste, adeverințele de studii pentru elevi trebuie emise după data începerii anului școlar (în principiu după data de 15 septembrie), iar pentru studenți adeverințele trebuie emise după data începerii anului universitar (în principiu după 1 octombrie).

În perioada 1- 25 septembrie a fiecărui an, copiii urmași vor transmite Casei Județene de Pensii Brașov, o declarație pe proprie răspundere ca urmează facultatea / masterat / doctorat, unitatea de învățământ unde sunt înscriși, anul de studiu.
În cazul copilului care urmează facultatea / masterul / doctoratul în străinătate, este necesar să prezinte adeverința tradusă și legalizată, emisă, la fel, după începerea anului universitar.

Actele se transmit prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

 

9. Schimbare modalitate de plată a pensiei
Plata pensiei se poate efectua prin mandat poștal la adresa titularului sau la adresa mandatarului împuternicit prin procură specială  sau în cont curent de pensie deschis pe teritoriul României.

În situația în care titularul dreptului la pensie primește pensia la adresa de domiciliu și optează pentru plata pensiei în cont bancar, este necesar să se prezinte la o unitate bancară din raza județului Brașov cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat convenție. Procedura este următoarea:
– pensionarul sau mandatarul se prezintă la o unitate bancară cu decizia de pensionare emisă de Casa Județeană de Pensii Brașov și carte de identitate și solicită virarea pensiei în cont de pensie.
Banca va transmite toate datele necesare plății pensiei în cont, fără a fi necesar ca pensionarul să se mai deplaseze la Casa Județeană de Pensii Brașov.
Plata pensiei în cont se va efectua în maxim 2-3 luni de la prezentarea la unitatea bancară, interval în care pensia va fi transmisă în continuare prin mandat poștal.
În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor de pensie în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa acestora, cu serviciul de corespondență standard (poștal).

În situația în care pensionarul dreptului la pensie, care primește pensia în cont curent sau în cont de card,  dorește să revină la plata pensiei prin mandat poștal, la adresa de domiciliu a pensionarului sau mandatarului, acesta va trebui să transmită Casei Județene de Pensii Brașov următoarele documente:

– cerere de sistare a plății drepturilor de pensie/indemnizație în cont și achitarea acestora prin poștă
– copie act de identitate
– copie cupon de pensie

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un numar de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

Precizarea noastră: formularul de cerere de sistare a plății drepturilor de pensie / indemnizație în cont și achitarea acestora prin poștă este cel anexat prezentei și care se regăsește în pagina formulare – formulare tipizate

 

10. Transfer al drepturilor de la o casă teritorială de pensii la alta

În cazul în care pensionarul își schimba domiciliul din raza teritorială de competență a Casei Județene de Pensii Brașov  în raza de competență a altei case teritoriale de pensii (alt județ), va trebui să transmită Casei Județene de Pensii Brașov următoarele documente:

– cerere de transfer a dosarului de pensie/indemnizație
– copie act de identitate
– copie cupon de pensie

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin poștă prin scrisoare recomandată / depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Brașov. Vă rugăm să menționați și un număr de telefon pentru eventualitatea în care este necesar să fiți contactat.

Formularul de cerere Transfer al drepturilor de la o casă teritorială de pensii la alta este cel anexat prezentei și care se regăsește  în pagina formulare – formulare tipizate