Ajutor de deces

Dosarul pentru acordarea ajutorului de deces  va cuprinde următoarele documente:

A) În cazul asiguratului sau pensionarului
a) cerere tip (anexa 11) pentru acordarea ajutorului de deces – completată și semnată de către solicitant
b) copia certificatului de deces;
c) copia actului de identitate al solicitantului;
d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
e) copia dovezii (respectiv factură și chitantă – bon fiscal) /declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
f) în cazul salariaților (asiguraților) decedați  adeverință emisă de către angajator.
g) document bancar – cont deschis pe teritoriul României, în situația în care se optează pentru plata în cont

B) În cazul membrului de familie (soțul, copiii, părintii și bunicii oricăruia dintre soți) care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, pe lângă documentele prevăzute anterior mai trebuie anexate și următoarele acte:
a) cerere tip (anexa 11) pentru acordarea ajutorului de deces – completată și semnată de către solicitant
b) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
c) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Plata ajutorului de deces se poate face prin:
– cupon de diferențe, la domiciliul solicitantului,
– cont bancar (la cerere se va anexa extras de cont).

 

IMPORTANT

Începând cu data de 16.11.2020, ajutorul de deces se acorda cu respectarea Legii nr. 263/2010 și H.G. nr. 257/2011, respectiv pe baza certificatului de deces și a celorlalte acte doveditoare, în original.

Documentele vor fi transmise FIE CU SERVICIILE POȘTALE, FIE ÎN FORMAT ELECTRONIC la adresa de e-mail cjpbrasov@cnpp.ro

În cazul în care documentele sunt trimise prin email, este necesar ca solicitantul să se prezinte ulterior, la sediul CJP Brașov, cu documentele, în original.

Documentele transmise pe email vor fi vizate în conformitate cu originalul, la ghișeele instituției, în cadrul programului de lucru, fără a fi necesară o programare prealabilă.
Precizăm că veți primi un email cu numele persoanei de contact și ghișeul la care trebuie să vă prezentați.
Menționam că ajutorul de deces poate fi solicitat în termenul general de prescripție de 3 ani de la data decesului.